Zonja dhe zoterinj

Mbrojtja e të dhënave tuaja personale ka një prioritet shumë të lartë në praktikën e gjinekologjisë dhe diagnostikimit prenatal Dr. mjek. Maciej P. Czugalinski dhe Hartmut W. Klein. Në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR), ne ju informojmë në deklaratën e mëposhtme të mbrojtjes së të dhënave për llojin, qëllimin dhe qëllimin e mbledhjes së të dhënave, si dhe ruajtjen ose përcjelljen e të dhënave tuaja. Të drejtat tuaja në lidhje me mbrojtjen e të dhënave shpjegohen gjithashtu këtu.

Mbrojtja e të dhënave

1. Mbrojtja e të dhënave me një shikim
Informacion i pergjithshem

Informacioni i mëposhtëm ofron një përmbledhje të thjeshtë të asaj që ndodh me të dhënat tuaja personale kur vizitoni këtë faqe interneti. Të dhënat personale janë çdo e dhënë që mund të përdoret për t’ju identifikuar personalisht. Informacione të detajuara mbi temën e mbrojtjes së të dhënave mund të gjenden në deklaratën tonë për mbrojtjen e të dhënave të renditur më poshtë këtij teksti.

Mbledhja e të dhënave në këtë faqe interneti
Kush është përgjegjës për mbledhjen e të dhënave në këtë faqe interneti?

Përpunimi i të dhënave në këtë faqe interneti kryhet nga operatori i faqes së internetit. Të dhënat e kontaktit të tyre mund t’i gjeni në seksionin “Shënim për organin përgjegjës” në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave.

Si i mbledhim të dhënat tuaja?

Nga njëra anë, të dhënat tuaja mblidhen kur na i jepni ato. Kjo mund të jetë p.sh. Këto mund të jenë, për shembull, të dhëna që futni në një formular kontakti.

Të dhëna të tjera mblidhen automatikisht ose me pëlqimin tuaj nga sistemet tona të IT kur vizitoni faqen e internetit. Këto janë kryesisht të dhëna teknike (p.sh. shfletuesi i internetit, sistemi operativ ose koha e hyrjes në faqe). Këto të dhëna mblidhen automatikisht sapo të hyni në këtë faqe interneti.

Për çfarë i përdorim të dhënat tuaja?

Disa nga të dhënat janë mbledhur për të siguruar që faqja e internetit të ofrohet pa gabime. Të dhëna të tjera mund të përdoren për të analizuar sjelljen tuaj të përdoruesit.

Çfarë të drejtash keni në lidhje me të dhënat tuaja?

Ju keni të drejtë në çdo kohë të merrni informacion falas në lidhje me origjinën, marrësin dhe qëllimin e të dhënave tuaja personale të ruajtura. Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni korrigjimin ose fshirjen e këtyre të dhënave. Nëse keni dhënë pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave, mund ta revokoni këtë pëlqim në çdo kohë në të ardhmen. Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni që përpunimi i të dhënave tuaja personale të kufizohet në rrethana të caktuara. Ju gjithashtu keni të drejtë të bëni një ankesë pranë autoritetit mbikëqyrës përgjegjës.

Ju mund të na kontaktoni në çdo kohë për këtë ose nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme në lidhje me mbrojtjen e të dhënave.

Analytics dhe mjetet e palëve të treta

Kur vizitoni këtë faqe interneti, sjellja juaj e surfimit mund të vlerësohet statistikisht. Kjo ndodh kryesisht me të ashtuquajturat programe analize.

Informacione të hollësishme rreth këtyre programeve të analizës mund të gjenden në deklaratën e mëposhtme të mbrojtjes së të dhënave.

2. Pritja
IONOS

Ne presim faqen tonë të internetit në IONOS SE. Ofruesi është IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur (në tekstin e mëtejmë: IONOS). Kur vizitoni faqen tonë të internetit, IONOS mbledh skedarë të ndryshëm regjistrash përfshirë adresat tuaja IP. Detajet mund të gjenden në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave IONOS: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy .

Përdorimi i IONOS bazohet në Nenin 6 Parag. 1 lit. f GDPR. Ne kemi një interes legjitim për të siguruar që faqja jonë e internetit të prezantohet sa më e besueshme të jetë e mundur. Nëse është kërkuar pëlqimi i duhur, përpunimi kryhet ekskluzivisht në bazë të Nenit 6 para. 1 lit. një GDPR dhe Seksioni 25 Parag. 1 TTDSG, për aq sa pëlqimi përfshin ruajtjen e kukive ose aksesin në informacione në pajisjen fundore të përdoruesit (p.sh. gjurmët e gishtave të pajisjes) brenda kuptimit të TTDSG. Pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

3. Informacion i përgjithshëm dhe informacion i detyrueshëm
mbrojtjen e të dhënave

Operatorët e këtyre faqeve e marrin shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja personale. Ne i trajtojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë konfidenciale dhe në përputhje me rregulloret ligjore për mbrojtjen e të dhënave dhe këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave.

Kur përdorni këtë faqe interneti, mblidhen të dhëna të ndryshme personale. Të dhënat personale janë të dhëna që mund të përdoren për t’ju identifikuar personalisht. Kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave shpjegon se cilat të dhëna mbledhim dhe për çfarë i përdorim ato. Ai gjithashtu shpjegon se si dhe për çfarë qëllimi ndodh kjo.

Dëshirojmë të theksojmë se transmetimi i të dhënave përmes internetit (p.sh. kur komunikohet me email) mund të ketë boshllëqe sigurie. Mbrojtja e plotë e të dhënave nga aksesi nga palët e treta nuk është e mundur.

Shënim për organin përgjegjës

Organi përgjegjës për përpunimin e të dhënave në këtë faqe interneti është:

Dr. mjek. Maciej P. Czugalinski dhe Hartmut W. Klein

Telefoni: 040 677 80 71
Email: info@frauenarzt-rahlstedt.de

Organi përgjegjës është personi fizik ose juridik, i cili i vetëm ose së bashku me të tjerët vendos për qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale (p.sh. emrat, adresat e emailit, etj.).

Periudha e ruajtjes

Nëse nuk specifikohet një periudhë specifike ruajtjeje në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave, të dhënat tuaja personale do të mbeten me ne derisa qëllimi i përpunimit të të dhënave të mos zbatohet më. Nëse bëni një kërkesë legjitime për fshirje ose revokoni pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave, të dhënat tuaja do të fshihen nëse nuk kemi arsye të tjera ligjërisht të lejueshme për ruajtjen e të dhënave tuaja personale (p.sh. periudhat e ruajtjes së taksave ose të ligjit tregtar); Në rastin e fundit, fshirja bëhet pasi këto arsye nuk vlejnë më.

Informacion i përgjithshëm mbi bazën ligjore për përpunimin e të dhënave në këtë faqe interneti

Nëse ju keni dhënë pëlqimin për përpunimin e të dhënave, ne do t’i përpunojmë të dhënat tuaja personale në bazë të Nenit 6 para. 1 lit. një GDPR ose Neni 9 Para. 2 lit. një GDPR, me kusht që kategori të veçanta të të dhënave sipas Nenit 9 Parag. 1 GDPR janë përpunuar. Nëse keni dhënë pëlqimin për ruajtjen e kukive ose për aksesin në informacion në pajisjen tuaj (p.sh. nëpërmjet marrjes së gjurmëve të gishtave të pajisjes), përpunimi i të dhënave do të bëhet gjithashtu në bazë të paragrafit 25 të seksionit. 1 TTDSG. Pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë. Nëse të dhënat tuaja janë të nevojshme për të përmbushur kontratën ose për të kryer masat parakontraktore, ne i përpunojmë të dhënat tuaja në bazë të Nenit 6 para. 1 lit. b GDPR. Për më tepër, ne përpunojmë të dhënat tuaja nëse është e nevojshme për të përmbushur një detyrim ligjor në bazë të Nenit 6 Parag. 1 lit. c GDPR. Përpunimi i të dhënave mund të kryhet gjithashtu në bazë të interesit tonë legjitim në përputhje me Nenin 6 Parag. 1 lit. f GDPR. Informacioni për bazat ligjore përkatëse në çdo rast individual jepet në paragrafët e mëposhtëm të kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave.

Shënim për transferimin e të dhënave në SHBA dhe vende të tjera të treta

Ne përdorim, ndër të tjera, mjete nga kompanitë me bazë në SHBA ose vende të tjera të treta që nuk janë të sigurta përsa i përket mbrojtjes së të dhënave. Nëse këto mjete janë aktive, të dhënat tuaja personale mund të transferohen në këto vende të treta dhe të përpunohen atje. Ne dëshirojmë të theksojmë se një nivel i mbrojtjes së të dhënave të krahasueshme me BE-në nuk mund të garantohet në këto vende. Për shembull, kompanitë amerikane janë të detyruara t’u dorëzojnë të dhënat personale autoriteteve të sigurisë pa qenë në gjendje që ju si subjekt i të dhënave të merrni masa ligjore kundër kësaj. Prandaj, nuk mund të përjashtohet që autoritetet amerikane (p.sh. shërbimet sekrete) të përpunojnë, vlerësojnë dhe ruajnë në mënyrë të përhershme të dhënat tuaja në serverët amerikanë për qëllime mbikëqyrjeje. Ne nuk kemi asnjë ndikim në këto aktivitete përpunuese.

Revokimi i pëlqimit tuaj për përpunimin e të dhënave

Shumë operacione të përpunimit të të dhënave janë të mundshme vetëm me pëlqimin tuaj të shprehur. Ju mund të revokoni çdo pëlqim që keni dhënë tashmë në çdo kohë. Ligjshmëria e përpunimit të të dhënave të kryer deri në revokimin mbetet e paprekur nga revokimi.

E drejta për të kundërshtuar mbledhjen e të dhënave në raste të veçanta dhe reklamimin e drejtpërdrejtë (Neni 21 GDPR)

NËSE PËRPUNIMI I TË DHËNAVE BAZHET NË ART. 6 ABS. 1 LITER. E OSE F GDPR, JU KENI TË DREJTË TË KUNDËZoheni PËR PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE NË ÇDO KOHË PËR ARSYE QË RRIJNË NGA SITUATA JUAJ E VAKOSTË; KJO ZBATON EDHE PËR PROFILIMIN E BAZUAR NË KËTO KUSHTE. BAZA LIGJORE E ZBATUESHME NË TË CILËN BAZOHET PËRPUNIMI MUND TË GJENI NË KËTË POLITIKË TË MBROJTJES SË TË DHËNAVE. NËSE KUNDËZONI, NE NUK DO TË PËRPUNojmë MË TË DHËNAT TUAJA PERSONALE TË PRAKTUARA PËRVEÇ NËSE MUND TË PROVOJMË ARSYE KOMPLEKSE PËR PËRPUNIM QË SHPËRKOJNË INTERESAT, TË DREJTAT DHE TË DREJTAT TUAJA TË DREJTAT E IDENTIFIKUARA DHE KRYERJEN E PËRPUNIMIT TË PËRPUNIMIT, TË PËRPUNIMIT TË KËRKESAVE JURIDIKE ( KUNDËRSHTIM SIPAS NENIT 21 (1) GDPR).

NËSE TË DHËNAT TUAJA PERSONALE PËRPUNOHEN PËR REKLAMA DIREKT, JU KENI TË DREJTË TË KUNDËZoheni NË ÇDO KOHË PËR PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE QË LIDHEN TY PËR QËLLIM TË KËTË REKLAMA; KJO ZBATON GJITHASHTU PËR PROFILIMIN DERI TË LIDHUR ME KËTË REKLAMA DIREKT. NËSE KUNDËZONI, TË DHËNAT TUAJA PERSONALE NUK DO TË PËRDOREN MË PËR QËLLIM TË REKLAMAVE DIREKT (KUNDËRSHTIM SIPAS NENIT 21 (2) GDPR).

E drejta për të bërë ankesë pranë autoritetit mbikëqyrës përgjegjës

Në rast të shkeljeve të GDPR-së, personat e prekur kanë të drejtë të paraqesin një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës, veçanërisht në shtetin anëtar të vendbanimit të tyre të zakonshëm, vendin e tyre të punës ose vendin e shkeljes së pretenduar. E drejta për të paraqitur një ankesë ekziston pa paragjykuar ndonjë mjet tjetër administrativ ose gjyqësor.

E drejta për transportueshmëri të të dhënave

Ju keni të drejtën të keni të dhëna që ne i përpunojmë automatikisht në bazë të pëlqimit tuaj ose në përmbushje të një kontrate të dorëzuar tek ju ose tek një palë e tretë në një format të përbashkët, të lexueshëm nga makina. Nëse kërkoni që të dhënat të transferohen drejtpërdrejt te një person tjetër përgjegjës, kjo do të bëhet vetëm nëse është teknikisht e realizueshme.

Kriptimi SSL ose TLS

Kjo faqe përdor kriptimin SSL ose TLS për arsye sigurie dhe për të mbrojtur transmetimin e përmbajtjes konfidenciale, të tilla si porositë ose kërkesat që na dërgoni si operator i sajtit. Ju mund të njihni një lidhje të koduar nga linja e adresës së shfletuesit duke ndryshuar nga “http://” në “https://” dhe nga simboli i kyçjes në linjën e shfletuesit tuaj.

Nëse aktivizohet kriptimi SSL ose TLS, të dhënat që na transmetoni nuk mund të lexohen nga palët e treta.

Informacion, fshirje dhe korrigjim

Brenda kuadrit të dispozitave ligjore në fuqi, ju keni të drejtën të merrni informacion falas në çdo kohë për të dhënat tuaja personale të ruajtura, origjinën dhe marrësin e tyre dhe qëllimin e përpunimit të të dhënave dhe, nëse është e nevojshme, të drejtën për korrigjim ose fshirje të këtyre të dhënave. Ju mund të na kontaktoni në çdo kohë për këtë ose nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme mbi temën e të dhënave personale.

E drejta e kufizimit të përpunimit

Ju keni të drejtë të kërkoni që përpunimi i të dhënave tuaja personale të kufizohet. Ju mund të na kontaktoni në çdo kohë për këtë. E drejta e kufizimit të përpunimit ekziston në rastet e mëposhtme:

 • Nëse e kundërshtoni saktësinë e të dhënave personale që mbajmë për ju, në përgjithësi do të na duhet kohë për ta verifikuar këtë. Për kohëzgjatjen e shqyrtimit, ju keni të drejtë të kërkoni që përpunimi i të dhënave tuaja personale të kufizohet.
 • Nëse përpunimi i të dhënave tuaja personale ka ndodhur/po ndodh në mënyrë të paligjshme, ju mund të kërkoni që përpunimi i të dhënave të kufizohet në vend të fshirjes.
 • Nëse nuk na duhen më të dhënat tuaja personale, por ju nevojiten për të ushtruar, mbrojtur ose ngritur pretendime ligjore, ju keni të drejtë të kërkoni që përpunimi i të dhënave tuaja personale të kufizohet në vend të fshirjes.
 • Nëse parashtroni një kundërshtim në përputhje me Nenin 21 para. 1 GDPR, duhet të bëhet një ekuilibër midis interesave tuaja dhe tonave. Për sa kohë që nuk është ende e qartë se interesat e kujt mbizotërojnë, ju keni të drejtë të kërkoni që përpunimi i të dhënave tuaja personale të kufizohet.

Nëse e keni kufizuar përpunimin e të dhënave tuaja personale, këto të dhëna – përveç ruajtjes së tyre – mund të përdoren vetëm me pëlqimin tuaj ose për të pohuar, ushtruar ose mbrojtur pretendime ligjore ose për të mbrojtur të drejtat e një personi tjetër fizik ose juridik ose për arsye të interes të rëndësishëm publik të Bashkimit Evropian ose të një shteti anëtar.

Kundërshtim ndaj emaileve reklamuese

Përdorimi i detajeve të kontaktit të publikuara si pjesë e detyrimit të ngulitur për të dërguar materiale reklamuese dhe informacioni të pakërkuara, kundërshtohet në këtë mënyrë. Operatorët e faqeve rezervojnë shprehimisht të drejtën për të ndërmarrë veprime ligjore në rast të dërgimit të informacioneve reklamuese të pakërkuara, siç janë emailet e padëshiruara.

4. Mbledhja e të dhënave në këtë faqe interneti
Biskota

Faqet tona të internetit përdorin të ashtuquajturat “cookies”. Cookies janë skedarë të vegjël teksti dhe nuk shkaktojnë asnjë dëmtim në pajisjen tuaj. Ato ruhen në pajisjen tuaj ose përkohësisht për kohëzgjatjen e një sesioni (cookie sesioni) ose përgjithmonë (cookie të vazhdueshme). Kukit e sesionit fshihen automatikisht në fund të vizitës suaj. Kukit e përhershëm mbeten të ruajtura në pajisjen tuaj derisa t’i fshini vetë ose shfletuesi juaj i internetit i fshin ato automatikisht.

Në disa raste, skedarët e skedarëve nga kompani të palëve të treta mund të ruhen gjithashtu në pajisjen tuaj kur hyni në faqen tonë (cookie të palëve të treta). Këto na mundësojnë neve ose juve të përdorim disa shërbime të palëve të treta.

Cookies kanë funksione të ndryshme. Shumë cookie janë teknikisht të nevojshme sepse disa funksione të uebsajtit nuk do të funksiononin pa to (p.sh. shfaqja e videove). Cookie të tjera përdoren për të vlerësuar sjelljen e përdoruesit ose për të shfaqur reklamat.

Cookies që janë të nevojshme për të kryer procesin e komunikimit elektronik, për të ofruar funksione të caktuara që dëshironi (p.sh. për funksionin e karrocës së blerjeve) ose për të optimizuar faqen e internetit (p.sh. cookies për të matur audiencën e uebit) (cookies e nevojshme). në bazë të Artit 6 para. 1 lit. f GDPR ruhet përveçse kur deklarohet një bazë tjetër ligjore. Operatori i faqes së internetit ka një interes legjitim në ruajtjen e cookies të nevojshme për ofrimin teknikisht pa gabime dhe të optimizuar të shërbimeve të tij. Nëse është kërkuar pëlqimi për ruajtjen e cookies dhe teknologjive të krahasueshme të njohjes, përpunimi kryhet ekskluzivisht në bazë të këtij pëlqimi (neni 6 Para. 1 lit. a GDPR dhe Seksioni 25 Parag. 1 TTDSG); pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Ju mund ta vendosni shfletuesin tuaj në mënyrë që të jeni të informuar për vendosjen e cookies dhe të lejoni cookie-t vetëm në raste individuale, të përjashtoni pranimin e cookies për raste të caktuara ose në përgjithësi dhe të aktivizoni fshirjen automatike të cookies kur mbyllni shfletuesin. Nëse cookies janë çaktivizuar, funksionaliteti i kësaj faqe interneti mund të kufizohet.

Nëse cookies përdoren nga kompani të palëve të treta ose për qëllime analize, ne do t’ju informojmë veçmas në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave dhe, nëse është e nevojshme, do të kërkojmë pëlqimin tuaj.

Skedarët e regjistrit të serverit

Ofruesi i faqeve mbledh dhe ruan automatikisht informacionin në të ashtuquajturat skedarë të regjistrimit të serverit, të cilat shfletuesi juaj na i transmeton automatikisht. Këto janë:

 • Lloji i shfletuesit dhe versioni i shfletuesit
 • sistemi operativ i përdorur
 • URL-ja e referuesit
 • Emri i hostit të kompjuterit që hyn
 • Koha e kërkesës së serverit
 • adresa IP

Këto të dhëna nuk do të bashkohen me burime të tjera të dhënash.

Këto të dhëna janë mbledhur në bazë të Nenit 6 Parag. 1 lit. f GDPR. Operatori i faqes së internetit ka një interes legjitim në prezantimin teknikisht pa gabime dhe optimizimin e faqes së tij të internetit – për këtë qëllim skedarët e regjistrit të serverit duhet të regjistrohen.

Forma e Kontaktit

Nëse na dërgoni pyetje duke përdorur formularin e kontaktit, të dhënat tuaja nga formulari i kërkesës, duke përfshirë detajet e kontaktit që keni dhënë atje, do të ruhen nga ne për të përpunuar kërkesën dhe në rast të pyetjeve vijuese. Ne nuk do t’i kalojmë këto të dhëna pa pëlqimin tuaj.

Këto të dhëna përpunohen në bazë të Nenit 6 Parag. 1 lit. b GDPR, nëse kërkesa juaj lidhet me përmbushjen e një kontrate ose është e nevojshme për kryerjen e masave parakontraktore. Në të gjitha rastet e tjera, përpunimi bazohet në interesin tonë legjitim në përpunimin efektiv të pyetjeve të drejtuara ndaj nesh (Neni 6 Parag. 1 lit. f GDPR) ose në pëlqimin tuaj (Neni 6 Para. 1 Lit. a GDPR ) nëse kjo është pyetur.

Të dhënat që futni në formularin e kontaktit do të mbeten me ne derisa të na kërkoni t’i fshijmë, të revokojmë pëlqimin tuaj për ruajtjen ose qëllimi për ruajtjen e të dhënave nuk zbatohet më (p.sh. pasi kërkesa juaj të jetë përpunuar). Dispozitat ligjore të detyrueshme – në veçanti periudhat e mbajtjes – mbeten të paprekura.

Pyetje me email, telefon ose faks

Nëse na kontaktoni me email, telefon ose faks, kërkesa juaj, duke përfshirë të gjitha të dhënat personale që rezultojnë (emri, kërkesa), do të ruhen dhe përpunohen nga ne me qëllim të përpunimit të kërkesës suaj. Ne nuk do t’i kalojmë këto të dhëna pa pëlqimin tuaj.

Këto të dhëna përpunohen në bazë të Nenit 6 Parag. 1 lit. b GDPR, nëse kërkesa juaj lidhet me përmbushjen e një kontrate ose është e nevojshme për kryerjen e masave parakontraktore. Në të gjitha rastet e tjera, përpunimi bazohet në interesin tonë legjitim në përpunimin efektiv të pyetjeve të drejtuara ndaj nesh (Neni 6 Parag. 1 lit. f GDPR) ose në pëlqimin tuaj (Neni 6 Para. 1 Lit. a GDPR ) nëse kjo është pyetur.

Të dhënat që na dërgoni nëpërmjet kërkesave për kontakt do të mbeten me ne derisa të na kërkoni t’i fshijmë, të revokojmë pëlqimin tuaj për ruajtjen ose qëllimi për ruajtjen e të dhënave nuk zbatohet më (p.sh. pasi kërkesa juaj të jetë përpunuar). Dispozitat ligjore të detyrueshme – në veçanti periudhat e ruajtjes ligjore – mbeten të paprekura.

5. Mediat sociale
Shtojcat e mediave sociale me Shariff

Kjo faqe interneti përdor shtojcat e mediave sociale (p.sh. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Zakonisht mund t’i njihni shtojcat nga logot e tyre përkatëse të mediave sociale. Për të siguruar mbrojtjen e të dhënave në këtë faqe interneti, ne i përdorim vetëm këto shtojca së bashku me të ashtuquajturën zgjidhje “Shariff”. Ky aplikacion parandalon shtojcat e integruara në këtë faqe interneti që të transmetojnë të dhëna te ofruesi përkatës kur hyni për herë të parë në sajt.

Vetëm kur aktivizoni shtojcën përkatëse duke klikuar në butonin e lidhur, do të krijohet një lidhje e drejtpërdrejtë me serverin e ofruesit (pëlqimi). Sapo aktivizoni plugin-in, ofruesi përkatës merr informacionin që ju keni vizituar këtë faqe interneti me adresën tuaj IP. Nëse jeni identifikuar në llogarinë tuaj përkatëse të mediave sociale (p.sh. Facebook) në të njëjtën kohë, ofruesi përkatës mund të caktojë vizitën tuaj në këtë faqe interneti në llogarinë tuaj të përdoruesit.

Aktivizimi i shtojcës përbën pëlqim sipas kuptimit të Nenit 6 Parag. 1 lit. një GDPR dhe Seksioni 25 Parag. 1 TTDSG. Ju mund ta revokoni këtë pëlqim në çdo kohë me efekt në të ardhmen.

Shtojcat e Facebook (butoni Pëlqeje & Ndaj)

Pluginat nga rrjeti social Facebook janë integruar në këtë faqe interneti. Ofruesi i këtij shërbimi është Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Megjithatë, sipas Facebook, të dhënat e mbledhura do të transferohen edhe në SHBA dhe vende të tjera të treta.

Ju mund t’i njihni shtojcat e Facebook nga logoja e Facebook ose butoni “Pëlqeje” në këtë faqe interneti. Mund të gjeni një përmbledhje të shtojcave të Facebook këtu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE .

Kur vizitoni këtë faqe interneti, shtojca krijon një lidhje të drejtpërdrejtë midis shfletuesit tuaj dhe serverit të Facebook. Facebook merr në këtë mënyrë informacionin që ju keni vizituar këtë faqe interneti me adresën tuaj IP. Nëse klikoni butonin “Like” në Facebook ndërkohë që jeni regjistruar në llogarinë tuaj në Facebook, mund ta lidhni përmbajtjen e kësaj faqe interneti me profilin tuaj në Facebook. Kjo i lejon Facebook-ut të caktojë vizitën tuaj në këtë faqe interneti në llogarinë tuaj të përdoruesit. Ne dëshirojmë të theksojmë se si ofrues i faqeve, ne nuk kemi njohuri për përmbajtjen e të dhënave të transmetuara ose përdorimin e tyre nga Facebook. Informacione të mëtejshme mund të gjenden në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të Facebook në: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation .

Nëse nuk dëshironi që Facebook të jetë në gjendje të caktojë vizitën tuaj në këtë faqe interneti në llogarinë tuaj të përdoruesit në Facebook, ju lutemi dilni nga llogaria juaj e përdoruesit në Facebook.

Përdorimi i shtojcave të Facebook bazohet në Nenin 6 Parag. 1 lit. f GDPR. Operatori i faqes së internetit ka një interes legjitim për të arritur shikueshmërinë më të madhe të mundshme në mediat sociale. Nëse është kërkuar pëlqimi i duhur, përpunimi kryhet ekskluzivisht në bazë të Nenit 6 para. 1 lit. një GDPR dhe Seksioni 25 Parag. 1 TTDSG, për aq sa pëlqimi përfshin ruajtjen e kukive ose aksesin në informacione në pajisjen fundore të përdoruesit (p.sh. gjurmët e gishtave të pajisjes) brenda kuptimit të TTDSG. Pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Në masën që të dhënat personale mblidhen në faqen tonë të internetit duke përdorur mjetin e përshkruar këtu dhe i përcillen Facebook-ut, ne dhe Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland jemi bashkërisht përgjegjës për këtë përpunim të të dhënave (Neni 26 GDPR). Përgjegjësia e përbashkët kufizohet ekskluzivisht në mbledhjen e të dhënave dhe kalimin e tyre në Facebook. Përpunimi i kryer nga Facebook pas përcjelljes nuk është pjesë e përgjegjësisë së përbashkët. Detyrimet tona të përbashkëta janë përcaktuar në një marrëveshje përpunimi të përbashkët. Teksti i marrëveshjes mund të gjendet në: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . Sipas kësaj marrëveshjeje, ne jemi përgjegjës për dhënien e informacionit për mbrojtjen e të dhënave gjatë përdorimit të veglës së Facebook dhe për zbatimin e sigurt për mbrojtjen e të dhënave të mjetit në faqen tonë të internetit. Facebook është përgjegjës për sigurinë e të dhënave të produkteve të Facebook. Ju mund të kërkoni të drejtat e subjektit të të dhënave (p.sh. kërkesat për informacion) në lidhje me të dhënat e përpunuara nga Facebook direkt në Facebook. Nëse ju kërkoni të drejtat tuaja për subjektin e të dhënave me ne, ne jemi të detyruar t’i përcjellim ato në Facebook.

Transferimi i të dhënave në SHBA bazohet në klauzola standarde kontraktuale të Komisionit të BE-së. Detajet mund të gjenden këtu: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum , https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 dhe https://www.facebook.com/policy.php .

Shtojca në Twitter

Funksionet e shërbimit Twitter janë të integruara në këtë faqe interneti. Këto funksione ofrohen nga Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland. Duke përdorur Twitter dhe funksionin “Re-Tweet”, faqet e internetit që vizitoni lidhen me llogarinë tuaj në Twitter dhe u bëhen të njohura përdoruesve të tjerë. Këto të dhëna transmetohen edhe në Twitter. Ne dëshirojmë të theksojmë se si ofrues i faqeve, ne nuk kemi njohuri për përmbajtjen e të dhënave të transmetuara ose përdorimin e tyre nga Twitter. Informacione të mëtejshme mund të gjenden në politikën e privatësisë së Twitter në: https://twitter.com/de/privacy .

Përdorimi i shtojcës Twitter bazohet në Nenin 6 Parag. 1 lit. f GDPR. Operatori i faqes së internetit ka një interes legjitim për të arritur shikueshmërinë më të madhe të mundshme në mediat sociale. Nëse është kërkuar pëlqimi i duhur, përpunimi kryhet ekskluzivisht në bazë të Nenit 6 para. 1 lit. një GDPR dhe Seksioni 25 Parag. 1 TTDSG, për aq sa pëlqimi përfshin ruajtjen e kukive ose aksesin në informacione në pajisjen fundore të përdoruesit (p.sh. gjurmët e gishtave të pajisjes) brenda kuptimit të TTDSG. Pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Transferimi i të dhënave në SHBA bazohet në klauzola standarde kontraktuale të Komisionit të BE-së. Detajet mund të gjenden këtu: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html .

Mund të ndryshoni cilësimet tuaja të privatësisë në Twitter në cilësimet e llogarisë në https://twitter.com/account/settings .

Shtojca në Instagram

Funksionet e shërbimit Instagram janë të integruara në këtë faqe interneti. Këto funksione ofrohen nga Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Nëse jeni regjistruar në llogarinë tuaj në Instagram, mund ta lidhni përmbajtjen e kësaj faqe interneti me profilin tuaj në Instagram duke klikuar në butonin Instagram. Kjo lejon Instagram të caktojë vizitën tuaj në këtë faqe interneti në llogarinë tuaj të përdoruesit. Duam të theksojmë se si ofrues i faqeve, ne nuk kemi njohuri për përmbajtjen e të dhënave të transmetuara apo përdorimin e tyre nga Instagram.

Të dhënat ruhen dhe analizohen në bazë të Nenit 6 Parag. 1 lit. f GDPR. Operatori i faqes së internetit ka një interes legjitim për të arritur shikueshmërinë më të madhe të mundshme në mediat sociale. Nëse është kërkuar pëlqimi i duhur, përpunimi kryhet ekskluzivisht në bazë të Nenit 6 para. 1 lit. një GDPR dhe Seksioni 25 Parag. 1 TTDSG, për aq sa pëlqimi përfshin ruajtjen e kukive ose aksesin në informacione në pajisjen fundore të përdoruesit (p.sh. gjurmët e gishtave të pajisjes) brenda kuptimit të TTDSG. Pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Në masën që të dhënat personale mblidhen në faqen tonë të internetit duke përdorur mjetin e përshkruar këtu dhe përcillen në Facebook ose Instagram, ne dhe Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland jemi bashkërisht përgjegjës për këtë përpunim të të dhënave ( Neni 26 GDPR). Përgjegjësia e përbashkët kufizohet ekskluzivisht në mbledhjen e të dhënave dhe kalimin e tyre në Facebook ose Instagram. Përpunimi i kryer nga Facebook ose Instagram pas përcjelljes nuk është pjesë e përgjegjësisë së përbashkët. Detyrimet tona të përbashkëta janë përcaktuar në një marrëveshje përpunimi të përbashkët. Teksti i marrëveshjes mund të gjendet në: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . Sipas kësaj marrëveshjeje, ne jemi përgjegjës për dhënien e informacionit për mbrojtjen e të dhënave kur përdorni veglën Facebook ose Instagram dhe për zbatimin e sigurt për mbrojtjen e të dhënave të mjetit në faqen tonë të internetit. Facebook është përgjegjës për sigurinë e të dhënave të produkteve të Facebook dhe Instagram. Ju mund të kërkoni të drejtat e subjektit të të dhënave (p.sh. kërkesat për informacion) në lidhje me të dhënat e përpunuara nga Facebook ose Instagram direkt në Facebook. Nëse ju kërkoni të drejtat tuaja për subjektin e të dhënave me ne, ne jemi të detyruar t’i përcjellim ato në Facebook.

Transferimi i të dhënave në SHBA bazohet në klauzola standarde kontraktuale të Komisionit të BE-së. Detajet mund të gjenden këtu: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum , https://help.instagram.com/519522125107875 dhe https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

Informacione të mëtejshme mund të gjenden në politikën e privatësisë së Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/ .

6. Mjetet e analitikës dhe reklamat
IONOS WebAnalytics

Kjo faqe interneti përdor shërbimet e analizës së IONOS WebAnalytics (në tekstin e mëtejmë: IONOS). Ofruesi është 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, D – 56410 Montabaur. Si pjesë e analizave me IONOS, numrat dhe sjelljet e vizitorëve (p.sh. numri i shikimeve të faqeve, kohëzgjatja e një vizite në uebsajt, normat e kthimit), burimet e vizitorëve (dmth nga cila faqe vjen vizitori), vendndodhjet e vizitorëve dhe të dhënat teknike (shfletuesi dhe funksionimi versionet e sistemit) mund të analizohen.për t’u analizuar. Për këtë qëllim, IONOS ruan veçanërisht të dhënat e mëposhtme:

 • Referues (faqja e internetit e vizituar më parë)
 • ueb faqe ose skedar i kërkuar
 • Lloji i shfletuesit dhe versioni i shfletuesit
 • sistemi operativ i përdorur
 • lloji i pajisjes së përdorur
 • Koha e aksesit
 • Adresa IP në formë anonime (përdoret vetëm për të përcaktuar vendndodhjen e aksesit)

Sipas IONOS, mbledhja e të dhënave është plotësisht anonimizuar në mënyrë që të mos mund të gjurmohet tek njerëzit individualë. Cookies nuk ruhen nga IONOS WebAnalytics.

Të dhënat ruhen dhe analizohen në bazë të Nenit 6 Parag. 1 lit. f GDPR. Operatori i faqes së internetit ka një interes legjitim në analizën statistikore të sjelljes së përdoruesit në mënyrë që të optimizojë si faqen e tij të internetit ashtu edhe reklamimin e tij. Nëse është kërkuar pëlqimi i duhur, përpunimi kryhet ekskluzivisht në bazë të Nenit 6 para. 1 lit. një GDPR dhe Seksioni 25 Parag. 1 TTDSG, për aq sa pëlqimi përfshin ruajtjen e kukive ose aksesin në informacione në pajisjen fundore të përdoruesit (p.sh. gjurmët e gishtave të pajisjes) brenda kuptimit të TTDSG. Pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Informacione të mëtejshme mbi mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave nga IONOS WebAnalytics mund të gjenden në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave IONOS në lidhjen e mëposhtme:

https://www.ionos.de/terms-gtc/index.php?id=6

Statistikat e WordPress

Kjo faqe interneti përdor “Statistikat e WordPress” për të vlerësuar statistikisht aksesin e vizitorëve. Ofruesi është Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland, kompania mëmë e së cilës është e bazuar në SHBA.

Statistikat e WordPress përdor teknologji që mundësojnë njohjen e përdoruesit për qëllimin e analizimit të sjelljes së përdoruesit (p.sh. kuki ose gjurmë gishtash në pajisje). Për analizë, statistikat e WordPress mbledhin, ndër të tjera, skedarët e regjistrave (referues, adresën IP, shfletuesin, etj.), origjinën e vizitorëve të faqes në internet (vend, qytet) dhe çfarë veprimesh kanë ndërmarrë në sajt (p.sh. klikime, shikime, shkarkime). Informacioni i mbledhur në këtë mënyrë për përdorimin e kësaj faqe interneti ruhet në serverë në SHBA. Adresa juaj IP do të anonimizohet pas përpunimit dhe para ruajtjes.

Përdorimi i këtij mjeti analize bazohet në Nenin 6 Parag. 1 lit. f GDPR. Operatori i faqes së internetit ka një interes legjitim në analizën anonime të sjelljes së përdoruesit në mënyrë që të optimizojë si faqen e tij të internetit ashtu edhe reklamimin e tij. Nëse është kërkuar pëlqimi i duhur, përpunimi kryhet ekskluzivisht në bazë të Nenit 6 para. 1 lit. një GDPR dhe Seksioni 25 Parag. 1 TTDSG, për aq sa pëlqimi përfshin ruajtjen e kukive ose aksesin në informacione në pajisjen fundore të përdoruesit (p.sh. gjurmët e gishtave të pajisjes) brenda kuptimit të TTDSG. Pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Transferimi i të dhënave në SHBA bazohet në klauzola standarde kontraktuale të Komisionit të BE-së. Detajet mund të gjenden këtu: https://automattic.com/de/privacy/ .

Statistikat e WP

Kjo faqe interneti përdor mjetin e analizës WP Statistics për të vlerësuar statistikisht aksesin e vizitorëve. Ofruesi është Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, Emiratet e Bashkuara Arabe ( https://veronalabs.com ).

Me WP Statistics ne mund të analizojmë përdorimin e faqes sonë të internetit. Statistikat e WP regjistrojnë, ndër të tjera, skedarët e regjistrave (adresën IP, referuesin, shfletuesin e përdorur, origjinën e përdoruesit, motorin e kërkimit të përdorur) dhe veprimet që vizitorët e faqes së internetit kanë ndërmarrë në faqe (p.sh. klikimet dhe shikimet).

Të dhënat e mbledhura me WP Statistics ruhen ekskluzivisht në serverin tonë.

Përdorimi i këtij mjeti analize bazohet në Nenin 6 Parag. 1 lit. f GDPR. Ne kemi një interes legjitim në analizën anonime të sjelljes së përdoruesit në mënyrë që të optimizojmë faqen tonë të internetit dhe reklamat tona. Nëse është kërkuar pëlqimi i duhur, përpunimi kryhet ekskluzivisht në bazë të Nenit 6 para. 1 lit. një GDPR dhe Seksioni 25 Parag. 1 TTDSG, për aq sa pëlqimi përfshin ruajtjen e kukive ose aksesin në informacione në pajisjen fundore të përdoruesit (p.sh. gjurmët e gishtave të pajisjes) brenda kuptimit të TTDSG. Pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Google Analytics

Kjo faqe interneti përdor shërbimin “Google Analytics” të ofruar nga Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) ofrohet për të analizuar përdorimin e uebsajtit nga përdoruesit. Shërbimi përdor “cookies” – skedarë teksti që ruhen në pajisjen tuaj. Informacioni i mbledhur nga cookies zakonisht dërgohet në një server të Google në SHBA dhe ruhet atje.

Anonimizimi i IP-së zbatohet në këtë faqe interneti. Adresa IP e përdoruesit është shkurtuar brenda shteteve anëtare të BE-së dhe Zonës Ekonomike Evropiane. Ky shkurtim do të thotë që adresa juaj IP nuk është më e lidhur me një person. Si pjesë e marrëveshjes së të dhënave të porosisë që operatorët e faqes së internetit kanë me Google Inc. janë mbyllur, përdor informacionin e mbledhur për të krijuar një vlerësim të përdorimit të faqes në internet dhe aktivitetit të faqes në internet dhe ofron shërbime në lidhje me përdorimin e internetit.

Ju keni mundësinë të parandaloni ruajtjen e cookies në pajisjen tuaj duke bërë cilësimet e duhura në shfletuesin tuaj. Nuk ka asnjë garanci që ju do të jeni në gjendje të aksesoni të gjitha funksionet e kësaj faqeje interneti pa kufizime nëse shfletuesi juaj nuk lejon cookie.

Ju gjithashtu mund të përdorni një shtojcë të shfletuesit për të parandaluar dërgimin e informacionit të mbledhur nga cookies (përfshirë adresën tuaj IP) te Google Inc. dërguar dhe nga Google Inc. te perdoret. Lidhja e mëposhtme do t’ju çojë në shtojcën përkatëse: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Mund të gjeni informacione të mëtejshme mbi përdorimin e të dhënave nga Google Inc. këtu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

[google_analytics_optout] Klikoni këtu për të çaktivizuar Google Analytics [/google_analytics_optout]

7. Buletinet
Të dhënat e buletinit

Nëse dëshironi të merrni buletinin e ofruar në faqen e internetit, ne kemi nevojë për një adresë emaili nga ju, si dhe informacion që na lejon të verifikojmë që ju jeni pronari i adresës së emailit të dhënë dhe se jeni dakord të merrni buletinin. Nuk mblidhen të dhëna të tjera ose mblidhen vetëm në baza vullnetare. Ne i përdorim këto të dhëna ekskluzivisht për të dërguar informacionin e kërkuar dhe nuk ua kalojmë atë palëve të treta.

Të dhënat e futura në formularin e regjistrimit të buletinit përpunohen ekskluzivisht në bazë të pëlqimit tuaj (Neni 6 Para. 1 lit. a GDPR). Ju mund të revokoni pëlqimin tuaj për ruajtjen e të dhënave, adresën e postës elektronike dhe përdorimin e tyre për të dërguar buletinin në çdo kohë, për shembull nëpërmjet lidhjes “çabonohu” në buletin. Ligjshmëria e operacioneve të përpunimit të të dhënave që janë kryer tashmë mbetet e paprekur nga revokimi.

Të dhënat që na jepni për qëllimin e abonimit në buletinin do të ruhen nga ne ose ofruesi i shërbimit të buletinit derisa të çabonoheni nga buletini dhe do të fshihen nga lista e shpërndarjes së buletinit pasi të çregjistroheni nga buletini ose nëse qëllimi jo vlen më gjatë. Ne rezervojmë të drejtën të përdorim adresat e e-mail nga lista jonë e shpërndarjes së buletinit sipas gjykimit tonë brenda fushës së interesit tonë legjitim në përputhje me Nenin 6 Parag. 1 lit. f GDPR për të fshirë ose bllokuar.

Të dhënat e ruajtura nga ne për qëllime të tjera mbeten të paprekura.

Pasi të jeni çregjistruar nga lista e shpërndarjes së buletinit, adresa juaj e emailit mund të ruhet në një listë të zezë nga ne ose nga ofruesi i shërbimit të buletinit nëse kjo është e nevojshme për të parandaluar postimet e ardhshme. Të dhënat nga lista e zezë do të përdoren vetëm për këtë qëllim dhe nuk do të bashkohen me të dhëna të tjera. Kjo i shërben interesit tuaj dhe interesit tonë për të përmbushur kërkesat ligjore gjatë dërgimit të buletineve (interesi legjitim sipas kuptimit të Nenit 6 Para. 1 lit. f GDPR). Ruajtja në listën e zezë nuk është e kufizuar në kohë. Ju mund të kundërshtoni ruajtjen nëse interesat tuaja i tejkalojnë interesat tona legjitime.

8. Plugins dhe Tools
YouTube

Kjo faqe interneti përfshin video nga faqja e internetit e YouTube. Operatori i faqes në internet është Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Kur vizitoni një nga faqet tona të internetit në të cilat YouTube është i integruar, krijohet një lidhje me serverët e YouTube. Serveri i YouTube informohet se cilat nga faqet tona keni vizituar.

Për më tepër, YouTube mund të ruajë kuki të ndryshme në pajisjen tuaj ose të përdorë teknologji të krahasueshme për njohje (p.sh. gjurmët e gishtave të pajisjes). Në këtë mënyrë, YouTube mund të marrë informacione për vizitorët në këtë faqe interneti. Ky informacion përdoret, ndër të tjera, për të mbledhur statistika video, për të përmirësuar përvojën e përdoruesit dhe për të parandaluar përpjekjet e mashtrimit.

Nëse jeni identifikuar në llogarinë tuaj në YouTube, ju mundësoni YouTube të caktojë sjelljen tuaj të surfimit drejtpërdrejt në profilin tuaj personal. Ju mund ta parandaloni këtë duke dalë nga llogaria juaj në YouTube.

Përdorimi i YouTube është në interes të një prezantimi tërheqës të ofertave tona online. Ky përfaqëson një interes legjitim sipas kuptimit të Nenit 6 para. 1 lit. f GDPR. Nëse është kërkuar pëlqimi i duhur, përpunimi kryhet ekskluzivisht në bazë të Nenit 6 para. 1 lit. një GDPR dhe Seksioni 25 Parag. 1 TTDSG, për aq sa pëlqimi përfshin ruajtjen e kukive ose aksesin në informacione në pajisjen fundore të përdoruesit (p.sh. gjurmët e gishtave të pajisjes) brenda kuptimit të TTDSG. Pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Informacione të mëtejshme se si të trajtohen të dhënat e përdoruesit mund të gjenden në politikën e privatësisë së YouTube në: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Fontet e uebit të Google (strehimi lokal)

Kjo faqe përdor të ashtuquajturat shkronja ueb, të cilat ofrohen nga Google, për shfaqjen uniforme të shkronjave. Fontet e Google janë instaluar në nivel lokal. Nuk ka asnjë lidhje me serverët e Google.

Informacione të mëtejshme për Fontet e Uebit të Google mund të gjenden në https://developers.google.com/fonts/faq dhe në politikën e privatësisë së Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

hartat e Google

Kjo faqe përdor shërbimin e hartave Google Maps. Ofruesi është Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Për të përdorur funksionet e Google Maps, është e nevojshme të ruani adresën tuaj IP. Ky informacion zakonisht transferohet në një server të Google në SHBA dhe ruhet atje. Ofruesi i kësaj faqeje nuk ka asnjë ndikim në këtë transferim të të dhënave. Nëse Google Maps është aktivizuar, Google mund të përdorë Google Web Fonts për qëllimin e shfaqjes së njëtrajtshme të shkronjave. Kur hyni në Google Maps, shfletuesi juaj ngarkon fontet e kërkuara të uebit në cache të shfletuesit tuaj në mënyrë që të shfaqë tekstet dhe fontet në mënyrë korrekte.

Përdorimi i Google Maps është në interes të një prezantimi tërheqës të ofertave tona në internet dhe për ta bërë më të lehtë gjetjen e vendeve që ne tregojmë në faqen e internetit. Ky përfaqëson një interes legjitim sipas kuptimit të Nenit 6 para. 1 lit. f GDPR. Nëse është kërkuar pëlqimi i duhur, përpunimi kryhet ekskluzivisht në bazë të Nenit 6 para. 1 lit. një GDPR dhe Seksioni 25 Parag. 1 TTDSG, për aq sa pëlqimi përfshin ruajtjen e kukive ose aksesin në informacione në pajisjen fundore të përdoruesit (p.sh. gjurmët e gishtave të pajisjes) brenda kuptimit të TTDSG. Pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Transferimi i të dhënave në SHBA bazohet në klauzola standarde kontraktuale të Komisionit të BE-së. Detajet mund të gjenden këtu: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ dhe https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/ .

Mund të gjeni më shumë informacion se si të trajtoni të dhënat e përdoruesit në politikën e privatësisë së Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Fjalimi

Ne kemi integruar Wordfence në këtë faqe interneti. Ofruesi është Defiant Inc., Defiant, Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (në tekstin e mëtejmë Wordfence).

Wordfence përdoret për të mbrojtur faqen tonë të internetit nga aksesi i padëshiruar ose sulmet kibernetike me qëllim të keq. Për këtë qëllim, faqja jonë e internetit krijon një lidhje të përhershme me serverët e Wordfence në mënyrë që Wordfence të krahasojë bazat e të dhënave të saj me aksesin e bërë në faqen tonë të internetit dhe, nëse është e nevojshme, t’i bllokojë ato.

Përdorimi i Wordfence bazohet në Nenin 6 Parag. 1 lit. f GDPR. Operatori i faqes në internet ka një interes legjitim për të mbrojtur faqen e tij nga sulmet kibernetike në mënyrë sa më efektive. Nëse është kërkuar pëlqimi i duhur, përpunimi kryhet ekskluzivisht në bazë të Nenit 6 para. 1 lit. një GDPR dhe Seksioni 25 Parag. 1 TTDSG, për aq sa pëlqimi përfshin ruajtjen e kukive ose aksesin në informacione në pajisjen fundore të përdoruesit (p.sh. gjurmët e gishtave të pajisjes) brenda kuptimit të TTDSG. Pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Transferimi i të dhënave në SHBA bazohet në klauzola standarde kontraktuale të Komisionit të BE-së. Detajet mund të gjenden këtu: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/ .

Doctolib – caktimi i takimeve online

Për të rregulluar takimet, ne përdorim shërbimet e kalendarit në internet dhe shërbimet e caktimit të takimeve në internet të ofruara nga Doctolib GmbH, Mehringdamm 51, 10961 Berlin në faqen tonë kryesore, të cilat mund t’i qaseni nëpërmjet lidhjeve përkatëse.

Qëllimi është të menaxhohet takimi në emër të pacientit ose të afërmve të tij/saj, të menaxhohet takimi nga profesionistët e kujdesit shëndetësor nëpërmjet kalendarit të takimeve të tyre, të organizohet praktika ose objekti shëndetësor, etj.

Kur përdorni shërbimin Doctolib, të dhënat personale të mëposhtme mblidhen dhe ruhen:

 • Mbiemri, emri, emri i lindjes
 • Data e lindjes,
 • Vendi i lindjes
 • Celular
 • Telefoni fiks
 • Adresa e postës elektronike
 • Gjinia, arsyeja e takimit me profesionist shëndetësor, specializimi i mjekut, shpeshtësia e takimeve. vendndodhja e takimit; Statusi i takimit (i ardhshëm, i skaduar, i anuluar, i konfirmuar),
 • ID e takimit

Periudha e ruajtjes është 3 vjet, duke filluar nga takimi i fundit i bërë në rast të mospërdorimit të llogarisë së përdoruesit OSE derisa përdoruesi të kërkojë fshirjen. Për profilet që janë krijuar në emër të të afërmve dhe që u janë caktuar llogarive të shumta të përdoruesve, fshirja e një llogarie përdoruesi nuk rezulton në fshirjen e profilit të të afërmit nga llogaritë e tjera të përdoruesve në të cilat është caktuar.

Informacione të mëtejshme mund të gjenden në informacionin e mbrojtjes së të dhënave të Doctolib, të cilat mund t’i qaseni këtu:

https://res.cloudinary.com/doctolib/image/upload/v1608627382/legal/Privacy_Policy_Patients_DE.pdf

Përdorimi i shkronjave të internetit

Në këto faqe interneti përdoren fontet e jashtme, Google Fonts. Google Fonts është një shërbim i ofruar nga Google Inc. (“Google”). Këto fonte ueb janë integruar nëpërmjet një thirrjeje serveri, zakonisht një server Google në SHBA. Kjo i dërgon informacion serverit se cilin prej faqeve tona të internetit keni vizituar. Adresa IP e shfletuesit të pajisjes fundore të vizitorit në këtë faqe interneti ruhet gjithashtu nga Google. Informacione të mëtejshme mund të gjenden në informacionin e mbrojtjes së të dhënave të Google, të cilat mund t’i qaseni këtu:
www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

Lidhje me faqet e palëve të treta

Oferta jonë online përmban lidhje me faqet e internetit të ofruesve të tjerë. Ne nuk kemi asnjë ndikim nëse këta ofrues janë në përputhje me rregulloret ligjore për mbrojtjen e të dhënave. Prandaj duhet të kontrolloni gjithmonë deklaratat e ofruara për mbrojtjen e të dhënave. Ndërsa faqja jonë e internetit vazhdon të zhvillohet dhe teknologjitë e reja po zbatohen, ndryshimet në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave mund të bëhen gjithashtu të nevojshme. Prandaj, ju rekomandojmë që ta rilexoni rregullisht këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave.

Burimi: https://www.e-recht24.de + shtesa