Panie i Panowie,

Ochrona Twoich danych osobowych ma bardzo wysoki priorytet w Praktyce Ginekologii i Diagnostyki Prenatalnej dr Maciej P. Czugaliński i Hartmut W. Klein. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) w poniższej polityce prywatności informujemy o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia danych, a także o przechowywaniu lub przekazywaniu danych. Prawa użytkownika w zakresie ochrony danych są również wyjaśnione tutaj.

Polityka prywatności

1. ochrona danych w skrócie
Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można zidentyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności wymienionej poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony. Ich dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Informacje o administratorze” w niniejszej polityce prywatności.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?

Z jednej strony, dane użytkownika są gromadzone, gdy użytkownik nam je przekazuje. Mogą to być na przykład dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie lub za zgodą użytkownika przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlenia strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na stronę.

Do czego wykorzystujemy dane użytkowników?

Niektóre dane są gromadzone w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania w dowolnym momencie informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zażądać poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, może ją cofnąć w dowolnym momencie na przyszłość. W pewnych okolicznościach użytkownik ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie, jeśli ma dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostawców zewnętrznych

Gdy użytkownik odwiedza tę witrynę, jego zachowanie podczas surfowania może być oceniane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

2. hosting
IONOS

Hostujemy naszą stronę internetową za pomocą IONOS SE. Dostawcą jest IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur (dalej: IONOS). Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, IONOS rejestruje różne pliki dziennika, w tym adresy IP użytkowników. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności IONOS: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

Korzystanie z systemu IONOS opiera się na art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Mamy uzasadniony interes w zapewnieniu, że nasza strona internetowa jest wyświetlana tak niezawodnie, jak to tylko możliwe. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

3 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe
Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest

Dr Maciej P. Czugaliński i Hartmut W. Klein

Telefon: 040 677 80 71
E-mail: info@frauenarzt-rahlstedt.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Czas przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeśli użytkownik złoży uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofnie zgodę na ich przetwarzanie, jego dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania jego danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. a RODO i art. 9 ust. 2 litry. a RODO, w zakresie, w jakim szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO są przetwarzane. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w swoim urządzeniu końcowym (np. za pośrednictwem odcisków palców urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 25 ust. 1 RODO. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli dane użytkownika są wymagane do realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych, przetwarzamy dane użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. b RODO. Ponadto przetwarzamy dane użytkownika, jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. c RODO. Przetwarzanie danych może również opierać się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 litr. f DSGVO musi zostać przeprowadzone. Informacje na temat odpowiednich podstaw prawnych w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle przepisów o ochronie danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Chcielibyśmy podkreślić, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia kroków prawnych przez osobę, której dane dotyczą. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby specjalne) mogą przetwarzać, analizować i trwale przechowywać dane użytkownika na serwerach w USA w celach inwigilacyjnych. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z JEGO SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. JEŚLI UŻYTKOWNIK WYRAZI SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ JEGO DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI UŻYTKOWNIKA, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY USTALENIU, DOCHODZENIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŚLI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH GO DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU, W TYM PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. JEŚLI UŻYTKOWNIK WYRAZI SPRZECIW, JEGO DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania istnieje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to wykonane wyłącznie w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie, jeśli ma dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu można skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeśli użytkownik kwestionuje dokładność przechowywanych przez nas jego danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania przeglądu użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika było/jest niezgodne z prawem, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy zachować równowagę między interesami użytkownika a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jeśli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w kontekście obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy tej witryny wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

4. gromadzenie danych na tej stronie internetowej
Pliki cookie

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (stałe pliki cookie) na urządzeniu końcowym użytkownika. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm zewnętrznych mogą być również przechowywane na urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny internetowej (pliki cookie firm zewnętrznych). Umożliwiają one nam lub użytkownikowi korzystanie z określonych usług firmy zewnętrznej.

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje witryny nie działałyby bez nich (np. wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, zapewnienia określonych funkcji, o które prosił użytkownik (np. dla funkcji koszyka zakupów) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) (niezbędne pliki cookie) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 1 litr. f RODO, chyba że określono inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

W zakresie, w jakim pliki cookie są wykorzystywane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy o tym użytkownika oddzielnie w kontekście niniejszego oświadczenia o ochronie danych i, w razie potrzeby, poprosimy o zgodę.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Są to:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Adres URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

Jeśli użytkownik prześle nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, jego dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przechowywane przez nas w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litr. b RODO, o ile zapytanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona.

Będziemy przechowywać dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym, dopóki nie zażąda on ich usunięcia, nie cofnie zgody na ich przechowywanie lub nie ustanie cel ich przechowywania (np. po spełnieniu żądania użytkownika). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, jego zapytanie, w tym wszystkie dane osobowe (imię i nazwisko, zapytanie), będą przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia zapytania użytkownika. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litr. b RODO, o ile zapytanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona.

Dane przesłane do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostaną u nas, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, nie cofniesz zgody na ich przechowywanie lub nie ustanie cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu Twojej prośby). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. media społecznościowe
Wtyczki mediów społecznościowych z Shariff

Na tej stronie używane są wtyczki mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Wtyczki można zazwyczaj rozpoznać po odpowiednich logo mediów społecznościowych. Aby zapewnić ochronę danych na tej stronie, używamy tych wtyczek tylko razem z tak zwanym rozwiązaniem „Shariff”. Ta aplikacja uniemożliwia wtyczkom zintegrowanym na tej stronie przesyłanie danych do odpowiedniego dostawcy przy pierwszym wejściu na stronę.

Dopiero po aktywowaniu odpowiedniej wtyczki poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie z serwerem dostawcy (zgoda). Gdy tylko aktywujesz wtyczkę, odpowiedni dostawca otrzymuje informacje o tym, że odwiedziłeś tę witrynę za pomocą swojego adresu IP. Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych (np. na Facebooku), odpowiedni dostawca może przypisać wizytę na tej stronie do konta użytkownika.

Aktywacja wtyczki stanowi zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 litr. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Użytkownik może odwołać tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Wtyczki Facebooka (przycisk „Lubię to” i „Udostępnij”)

Na tej stronie zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na tej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Podczas odwiedzania tej strony internetowej nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka za pośrednictwem wtyczki. Facebook otrzymuje informacje o tym, że użytkownik odwiedził tę witrynę, wraz z jego adresem IP. Jeśli użytkownik kliknie przycisk „Lubię to” Facebooka, będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, może połączyć zawartość tej witryny ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać wizytę na tej stronie z kontem użytkownika. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Jeśli użytkownik nie chce, aby Facebook mógł powiązać jego wizytę na tej stronie z jego kontem użytkownika na Facebooku, powinien wylogować się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

Korzystanie z wtyczek Facebooka opiera się na art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka, my i Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i przekazywania ich do Facebooka. Przetwarzanie danych przez Facebook po ich przekazaniu nie jest objęte wspólną odpowiedzialnością. Obowiązki spoczywające na nas wspólnie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Tekst umowy można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczne wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej zgodnie z prawem o ochronie danych. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka. Użytkownik może dochodzić praw osób, których dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook bezpośrednio z Facebookiem. W przypadku dochodzenia przez użytkownika praw osoby, której dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich Facebookowi.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 i https://www.facebook.com/policy.php.

Wtyczka Twittera

Funkcje serwisu Twitter są zintegrowane na tej stronie. Funkcje te są oferowane przez Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia. Korzystając z Twittera i funkcji „Re-Tweet”, odwiedzane strony internetowe są powiązane z kontem użytkownika na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Dane są również przesyłane do Twittera. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod adresem: https://twitter.com/de/privacy.

Korzystanie z wtyczki Twittera opiera się na art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Ustawienia ochrony danych na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta na stronie https://twitter.com/account/settings.

Wtyczka Instagram

Funkcje serwisu Instagram są zintegrowane na tej stronie. Funkcje te są oferowane przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Instagramie, może połączyć zawartość tej witryny ze swoim profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać wizytę na tej stronie z kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Jeśli dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka lub Instagrama, my i Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i przekazywania ich do Facebooka lub Instagrama. Przetwarzanie danych przez Facebook lub Instagram po ich przekazaniu nie jest objęte wspólną odpowiedzialnością. Obowiązki spoczywające na nas wspólnie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Tekst umowy można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebook lub Instagram oraz za bezpieczne wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej zgodnie z prawem o ochronie danych. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka i Instagrama. Użytkownik może dochodzić praw osoby, której dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook lub Instagram bezpośrednio z Facebookiem. W przypadku dochodzenia przez użytkownika praw osoby, której dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich Facebookowi.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Instagrama: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. narzędzia analityczne i reklama
IONOS WebAnalytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z usług analitycznych IONOS WebAnalytics (dalej: IONOS). Dostawcą jest 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, D – 56410 Montabaur. W ramach analiz z IONOS można analizować liczbę odwiedzających i ich zachowanie (np. liczbę odsłon, czas trwania wizyty na stronie, współczynnik odrzuceń), źródła odwiedzających (tj. z której strony odwiedzający pochodzi), lokalizacje odwiedzających i dane techniczne (wersje przeglądarki i systemu operacyjnego). W tym celu IONOS przechowuje w szczególności następujące dane:

 • Odsyłacz (poprzednio odwiedzana witryna)
 • żądana strona internetowa lub plik
 • Typ i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Używany typ urządzenia
 • Czas dostępu
 • Adres IP w formie zanonimizowanej (używany tylko do określenia lokalizacji dostępu)

Według IONOS gromadzenie danych jest całkowicie anonimowe, dzięki czemu nie można ich przypisać do konkretnych osób. Pliki cookie nie są przechowywane przez IONOS WebAnalytics.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w statystycznej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych przez IONOS WebAnalytics można znaleźć w polityce prywatności IONOS pod poniższym linkiem:

https://www.ionos.de/terms-gtc/index.php?id=6

Statystyki WordPress

Ta strona internetowa wykorzystuje „WordPress Statistics” do statystycznej analizy dostępu odwiedzających. Dostawcą jest Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd, Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlandia, której spółka macierzysta ma siedzibę w USA.

WordPress Statistics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub odciski palców urządzeń). WordPress Statistics rejestruje pliki dziennika (odsyłacz, adres IP, przeglądarka itp.), pochodzenie odwiedzających witrynę (kraj, miasto) oraz działania podjęte przez nich w witrynie (np. kliknięcia, wyświetlenia, pobrania) w celach analitycznych. Zebrane w ten sposób informacje o korzystaniu z tej witryny są przechowywane na serwerach w USA. Adres IP użytkownika jest anonimizowany po przetworzeniu i przed zapisaniem.

Korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://automattic.com/de/privacy/.

Statystyki WP

Ta witryna korzysta z narzędzia analitycznego WP Statistics do statystycznej analizy dostępu odwiedzających. Dostawcą jest Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, ZEA(https://veronalabs.com).

Dzięki WP Statistics możemy analizować korzystanie z naszej strony internetowej. WP Statistics rejestruje między innymi pliki dziennika (adres IP, odsyłacz, używaną przeglądarkę, pochodzenie użytkownika, używaną wyszukiwarkę) oraz działania, które odwiedzający witrynę podjęli na stronie (np. kliknięcia i wyświetlenia).

Dane zebrane za pomocą WP Statistics są przechowywane wyłącznie na naszym własnym serwerze.

Korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Mamy uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno naszej strony internetowej, jak i naszych reklam. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Goolge Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z usługi „Google Analytics” świadczonej przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) w celu analizy korzystania z witryny przez użytkowników. Serwis wykorzystuje pliki „cookies” – pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Informacje gromadzone przez pliki cookie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Na tej stronie stosowana jest anonimizacja IP. Adres IP użytkowników jest skracany w państwach członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To skrócenie eliminuje osobiste odniesienie do adresu IP użytkownika. W ramach umowy dotyczącej danych zamówienia, którą operatorzy stron internetowych zawarli z Google Inc. Jeśli użytkownik zawarł z nami umowę, wykorzystujemy zebrane informacje do analizy korzystania z witryny i aktywności w witrynie oraz świadczenia usług związanych z korzystaniem z Internetu.

Użytkownik ma możliwość uniemożliwienia przechowywania plików cookie na swoim urządzeniu poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w przeglądarce. Nie ma gwarancji, że użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do wszystkich funkcji tej witryny bez ograniczeń, jeśli jego przeglądarka nie zezwala na pliki cookie.

Można również użyć wtyczki do przeglądarki, aby zapobiec przesyłaniu informacji zebranych przez pliki cookie (w tym adresu IP) do Google Inc. i przesyłane przez Google Inc. być wykorzystane. Poniższy link przeniesie Cię do odpowiedniej wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Tutaj można znaleźć dalsze informacje na temat wykorzystania danych przez Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

[google_analytics_optout] Kliknij tutaj, aby wyłączyć Google Analytics [/google_analytics_optout]

7. biuletyn informacyjny
Dane biuletynu

Jeśli użytkownik chce otrzymywać biuletyn oferowany na stronie internetowej, wymagamy podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy użytkownik jest właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyraża zgodę na otrzymywanie biuletynu. Dalsze dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracji do newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i jego wykorzystanie do wysyłania newslettera w dowolnym momencie, na przykład za pomocą linku „anuluj subskrypcję” w newsletterze. Anulowanie nie ma wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane przekazane nam przez użytkownika w celu subskrypcji biuletynu będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi biuletynu do momentu rezygnacji z subskrypcji biuletynu i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej biuletynu po rezygnacji z subskrypcji biuletynu lub po ustaniu celu. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. f RODO w celu usunięcia lub zablokowania danych użytkownika.

Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu adres e-mail użytkownika może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi biuletynu na czarnej liście, jeśli jest to konieczne w celu uniemożliwienia przyszłych wysyłek. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno interesowi użytkownika, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone czasowo. Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

8. wtyczki i narzędzia
YouTube

Na tej stronie osadzane są filmy z serwisu YouTube. Operatorem witryny jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron internetowych, na której zintegrowany jest serwis YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Informuje to serwer YouTube, które z naszych stron odwiedził użytkownik.

YouTube może również przechowywać różne pliki cookie na urządzeniu użytkownika lub korzystać z porównywalnych technologii w celu rozpoznania użytkownika (np. odciski palców urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o odwiedzających tę witrynę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do rejestrowania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts (lokalny hosting)

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google do standardowego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Połączenie z serwerami Google nie jest nawiązywane.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na transmisję danych. Jeśli Mapy Google są aktywowane, Google może używać Google Web Fonts w celu standaryzacji wyświetlania czcionek. Po wywołaniu Map Google przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online i ułatwienie znalezienia miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://pri vacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Wordfence

Zintegrowaliśmy Wordfence na tej stronie. Dostawcą jest Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (zwany dalej Wordfence).

Wordfence służy do ochrony naszej witryny przed niechcianym dostępem lub złośliwymi cyberatakami. W tym celu nasza strona internetowa nawiązuje stałe połączenie z serwerami Wordfence, dzięki czemu Wordfence może porównywać swoje bazy danych z dostępami dokonywanymi na naszej stronie internetowej i blokować je w razie potrzeby.

Korzystanie z Wordfence opiera się na art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszej ochronie swojej strony internetowej przed cyberatakami. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Doctolib – Planowanie spotkań online

Aby umawiać spotkania, korzystamy z usług kalendarza online i usług online do umawiania spotkań na naszej stronie głównej świadczonych przez Doctolib GmbH, Mehringdamm 51, 10961 Berlin, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem odpowiednich linków.

Celem jest zarządzanie wizytami w imieniu pacjentów lub ich krewnych, zarządzanie wizytami wyznaczonymi przez pracowników służby zdrowia za pośrednictwem ich dzienników, organizowanie praktyki lub placówki opieki zdrowotnej itp.

Podczas korzystania z usługi Doctolib gromadzone i przechowywane są następujące dane osobowe:

 • Nazwisko, imię, nazwisko panieńskie
 • Data urodzenia,
 • Miejsce urodzenia
 • Telefon komórkowy
 • Telefon stacjonarny
 • Adres e-mail
 • Płeć, powód wizyty u pracownika służby zdrowia, specjalizacja lekarza, częstotliwość wizyt. Lokalizacja spotkania; status spotkania (oczekujące, wygasłe, anulowane, potwierdzone),
 • Identyfikator spotkania

Okres przechowywania wynosi 3 lata, począwszy od ostatniego spotkania w przypadku nieużywania konta użytkownika LUB do momentu, gdy użytkownik zażąda anulowania. W przypadku profili utworzonych w imieniu krewnych i przypisanych do kilku kont użytkowników, usunięcie konta użytkownika nie powoduje usunięcia profilu krewnego z innych kont użytkowników, do których jest przypisany.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Doctolib, do której można uzyskać dostęp tutaj:

https://res.cloudinary.com/doctolib/image/upload/v1608627382/legal/Privacy_Policy_Patients_DE.pdf

Korzystanie z czcionek internetowych

Na tych stronach internetowych używane są zewnętrzne czcionki Google Fonts. Google Fonts jest usługą firmy Google Inc. („Google”). Te czcionki internetowe są integrowane przez wywołanie serwera, zwykle serwera Google w USA. Informuje to serwer, które z naszych stron internetowych odwiedził użytkownik. Adres IP przeglądarki urządzenia końcowego osoby odwiedzającej tę witrynę jest również przechowywany przez Google. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google, do której można uzyskać dostęp tutaj:
www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

Łącza do witryn osób trzecich

Nasza oferta online zawiera linki do stron internetowych innych dostawców. Nie mamy wpływu na to, czy dostawcy ci przestrzegają ustawowych przepisów o ochronie danych. Dlatego należy zawsze sprawdzać oferowane oświadczenia o ochronie danych. W trakcie dalszego rozwoju naszych stron internetowych i wdrażania nowych technologii mogą być również konieczne zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Dlatego zalecamy regularne ponowne zapoznawanie się z niniejszą polityką prywatności.

Źródło: https://www.e-recht24.de + dodatki